1. Toepasselijkheid

1.a. Deze algemene verhuurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door VL-entertainment met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene verhuurvoorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

2. Definities

2.a. In deze AV wordt verstaan onder:

2.b. Verhuurder: VL-entertainment, Stationstraat 143, 6361 BH Nuth.

2.c. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

2.d. Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio-, visuele- en belichtingstechniek, alsmede overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

 

3. Huurperiode

3.a. De apparatuur wordt verhuurd voor één gehele periode van minimaal 1 dag oftewel 24 uur, tenzij schriftelijk een langere overeenkomst bereikt is. Dit kan door middel van een e-mail naar ons e-mailadres of via een brief naar ons adres. Ook via de kalender op de website bij ieder product kan aangegeven worden dat de apparatuur voor een langere periode dan 1 dag of 24 uur gehuurd wordt. Deze drie manieren worden alle 3 gezien als legitieme manier van verlenging.

3.b. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van VL-entertainment verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.c. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huurperiode.

 

4. Tarieven

4.a. De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. 

4.b. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

 

5. Annulering

5.a. Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.

5.b. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,

1. eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;

2. eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de huurprijs verschuldigd;

3. later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

 

6. Legitimatieplicht

6.a. Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan, zal verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen en laten documenteren van zijn identiteit kaart of paspoort. Enkel personen boven de leeftijd van 18 jaar mogen een huurovereenkomst afsluiten. 

 

7. Gebruik

7.a. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ontworpen is.

7.b. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag.

7.c. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot eender welke plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

7.d. Huurder is niet toegestaan wijzigingen aan zowel gehuurde apparatuur aan te brengen als aan de verpakking.

7.e. Huurder kent de werking en gevaren van het gebruik van de apparatuur en zal deze enkel op de manier verhuurder heeft geïnstrueerd gebruiken. Eventuele schade aan de apparatuur door niet juist opvolgen van de gegeven instructies komen ten koste van de huurder.

 

8. Vervoer

8.a. Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico.

8.b. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

 

9. Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde apparatuur dienen derhalve te worden geformuleerd bij de in ontvangstname. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in, of aan, of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 

10. In gebreke zijn en schadevergoeding

10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen wegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.c. Indien verhuurder ten gevolge van te late terugbezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

 

11. Meldingsplicht

11.a. In geval van diefstal, verlies of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond schriftelijk melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal, schade of verlies van de gehuurde apparatuur direct aangifte doen bij de politie van de gemeente waar zich de diefstal, schade of verlies heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan de verhuurder bezorgen. Indien er niet direct aangifte wordt gedaan zal huurder de huurprijs per dag dat geen aangifte gedaan zijn verschuldigd zijn aan verhuurder. Bij een valse aangifte of valse melding bij verhuurder is huurder een schade vergoeding van 300% van de huurprijs verschuldigd aan verhuurder exclusief de schriftelijk overeengekomen huurprijs.

 

12. Verzekeringen

12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen NIET verzekerd zijn vanaf het moment dat deze het magazijn verlaten.

12.b. Het staat de huurder vrij een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegenschade, verlies, diefstal, vandalisme, natuurschade…enz. of alle andere aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode af te sluiten. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder meegedeeld.

 

13. Schade / Verlies / Diefstal

13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.

13.b. De huurder zal de verhuurder vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging tegen nieuwwaarde van de gehuurde apparatuur en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging.

13.b. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of schade die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

13c. De terugname van de gehuurde goederen door verhuurder betekent niet onmiddelijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Verhuurder beschikt over een termijn van 72 uren na terugname van de gehuurde apparatuur , zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz… bekend te maken.

 

14. Weigeringsrecht verhuurder

14.a. Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien. VL-entertainment werkt NOOIT samen met eender welke extreme en/of niet democratische politieke/religieuze partij.

14.b. Indien tijdens een huurperiode de huurovereenkomst ontbonden wordt, is huurder het gehele eerder afgesproken bedrag verschuldigd aan verhuurder.

 

15. Buma

15.a. Alle kosten met betrekking tot Buma stemrecht, billijke vergoeding…enz. die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder.

 

16. Akkoordverklaring

16.a. Met het onderschrijven van een huurovereenkomst verklaart huurder zich akkoord met bovenstaande algemene huurvoorwaarden.

 

17. Waarborg/Borgsom

17.a. Indien VL-entertainment dit verkiest kan zij aan de huurder de betaling van een borgsom opleggen.

 

18. Geluidsnormen

18.a. VL-entertainment is nooit verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen.

18.b. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn gebeurlijke boetes/sancties steeds ten laste van de klant.

 

19. Niet terugbrengen van apparatuur (diefstal)

19.a. Het niet terugbrengen van de gehuurde goederen binnen vooraf schriftelijk bepaalde tijd zal worden beschouwd als diefstal.

19.b. Huurder heeft 24 uur tijd om gehuurde apparatuur terug te brengen op een vooraf bepaald tijdstip (overeengekomen tussen huurder en verhuurder). Indien huurder binnen 24 uur de goederen niet heeft teruggebracht zal dit resulteren in aangifte van diefstal. De borgsom en huurvergoeding zal dan ook ingehouden worden ook na teruggave van de apparatuur.

20. Haal- en brengservice

20.a. Verhuurder kan op verzoek van huurder de gehuurde apparatuur op locatie leveren. Hiervoor wordt een kilometer vergoeding van 0,30 euro per kilometer geteld. De kilometers worden berekend op de kilometers welke volgens Google Maps het minste zijn. Het aantal kilometers word maal 4 gedaan (2x heen en terug).

21. Borg

 • Een borg kan worden opgelegd door de verhuurder. 
 • Borg wordt altijd contant betaald.
 • De borg bedraag 3x de huurprijs van de eerste dag huur.
 • De borg is minimaal 100 euro incl. het huur bedrag  
 • Borgsom wordt nooit hoger dan 1000,- euro (tenzij schriftelijk afgesproken)
 • Bij missende onderdelen wordt de nieuwprijs van het desbetreffende onderdeel ingehouden van de borg.
 • Als de goederen defect terugkomen wordt er borg ingehouden.
 • Als de goederen zeer smerig zijn wordt er een uurloon van €35.- ex btw ingehouden van de borg (door vuil niet meer te verhuren en moet als gevolg van vuil schoon gemaakt worden).
 • Bij schade aan het product en bij niet meer bruikbaar is wordt de nieuwprijs in rekening gebracht bij de huurder.
 • Als men bij schade niet wil betalen worden de kosten van de gerechtskosten bij de huurder in rekening gebracht.
 • U ontvangt de borg terug als de goederen gecheckt en getest zijn, en deze 100% in orde zijn.

22. Retourneren gekochte apparatuur

22.a. Men kan tot 14 dagen na aankoopdatum gekochte apparatuur retour brengen. Dit kan alleen op vertoning van de factuur van de desbetreffende apparatuur. Geopende producten of beschadigde producten worden niet retour genomen.  

23. Retourneren en ophalen gehuurde apparatuur

23.a. De apparatuur wordt na de huurtermijn opgehaald en teruggebracht op een samen overeen te komen tijdstip, maar de verhuurvoorwaarden van VL-Entertainment blijven in deze altijd primair van kracht.

23.b. De gehuurde producten dient opgehaald te worden tussen 8.00 en 14.00 uur en vervolgens ook weer op dit tijdstip na de overeengekomen verhuurperiode terugbezorgd te worden. Indien brengen en halen onzerzijds van toepassing is, houden we hetzelfde tijdstip aan. Van dit tijdstip afwijken kan, maar alleen als hiervoor schriftelijk toestemming gegeven is. 

23.c. Voor het ophalen en retour brengen van apparatuur dient ten alle tijden 24 uur voor aanvang een afspraak gemaakt te worden. 

24. Privacy voorwaarde

24.a. Op de algemene verhuur voorwaarden en verhuur aanvragen zijn onze privacy voorwaarde van toepassing. Deze zijn terug te vinden op: http://vl-entertainment.nl/privacy-verklaring/

 

25. Bevestiging van huur

25.a. Alle huur verzoeken zijn ten alle tijden aanvragen. De aanvraag wordt pas definitief als huurder een schriftelijk akkoord heeft van de verhuurder. De verhuurder is verplicht dit akkoord of afwijzing binnen 12 uur te geven. Huurder dient het akkoord te kunnen laten zien bij afhalen of levering van de spullen. Dit mag zowel digitaal als op papier. Zonder schriftelijke bevestiging kan er geen apparatuur geleverd of afgehaald worden.

26. Corona Beleid

26.a. VL-entertainment verhuurd geen apparatuur die gebruikt gaat worden op illegale feesten. Mocht dit toch gebeuren doordat er valse informatie wordt verstrekt bij de aanvraag, zal de nieuwprijs van de apparatuur in rekening worden gebracht. Deze dient  onmiddellijk betaald te worden. Per dag dat het bedrag niet betaald wordt komt er 1000 euro per dag extra bovenop de nieuwprijs tot een maximum van 75.000 euro. Ook na teruggave van de apparatuur kan deze boete opgelegd worden. Dit kan alleen in sprake van een illegaal feest.

26.b. Indien de Corona maatregelen voor de huurdatum worden aangescherpt of gewijzigd en kan de huur uitsluitend door de corona maatregelen niet doorgaan. Dan kan de huurder en verhuurder ten alle tijden de huurovereenkomst ontbinden. Dit gebeurd zonder dat een der welke recht heeft op een vergoeding.